Οδηγίες

Υποβολή εργασιών

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα» καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου να υποβάλλουν την περίληψη της εργασίας τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν, το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018  19 Οκτωβρίου 2018.

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν και θα ομαδοποιηθούν βάσει θεματολογίας. Οι εργασίες που θα επιλεγούν θα παρουσιασθούν ως ελεύθερες ή ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters). Όλες οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Οδηγίες & τρόπος υποβολής περιλήψεων

Η αποστολή των περιλήψεων θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018  19 Οκτωβρίου 2018., αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου με online submission (sportsmedicinecongress.gr). Εφόσον δεν τηρηθεί η προθεσμία, οι περιλήψεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Για κάθε εργασία που θα γίνει αποδεκτή για παρουσίαση απαιτείται η προεγγραφή τουλάχιστον του ομιλητή.

Οι συγγραφείς είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εργασία που θα αποστείλουν βάσει των οδηγιών υποβολής περίληψης, καθώς και για την αυστηρή τήρηση της προθεσμίας υποβολής της.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι οδηγίες προς τους συγγραφείς, η περίληψη θα επιστρέφεται στον αποστολέα/συγγραφέα για τη διόρθωσή της, εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής.

Στην περίπτωση, που η υποβληθείσα περίληψη δεν τηρεί τους κανόνες και δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο διόρθωσης, θα αποκλείεται αυτόματα.

Σας συνιστούμε να μην αφήσετε την υποβολή της εργασίας σας για την τελευταία βδομάδα, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί να υπερφορτωθεί και να μην μπορέσετε τελικά να υποβάλετε την περίληψή σας.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα στην ηλεκτρονική υποβολή της περίληψης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την ARTION Conferences & Events.

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να εντάξει την παρουσίαση της περίληψης σε συνεδρία σύμφωνα με τις ανάγκες του επιστημονικού προγράμματος ή να αλλάξει τον τρόπο παρουσίασης από ελεύθερη σε αναρτημένη ανακοίνωση.

Λογισμικό

Η περίληψη θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε επεξεργαστή κειμένου (όπως MSOfficeWord 1997-2003).

 

Γραμματοσειρά, μέγεθος, διαστήματα, στοίχιση

Να έχει γραμματοσειρά Calibri, 11 pt, μονό διάστημα και μονό διάστιχο, μηδενικό διάστημα πριν και μετά την παράγραφο, πλήρη στοίχιση.

 

Κενά, παραγραφοποίηση

Οι παράγραφοι να μην ξεκινάνε με εσοχή. Να μην υπάρχουν κενά μεταξύ των παραγράφων: τίτλου, συγγραφέων και ιδρυμάτων/νοσοκομείων. Να υπάρχει μόνο μία κενή γραμμή μεταξύ ιδρυμάτων/νοσοκομείων και του κειμένου της περίληψης.

 

Τίτλος

Ο τίτλος πρέπει να είναι με ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ χωρίς τόνους, κατά το δυνατόν σύντομος (όχι περισσότερες από δύο γραμμές) και δεν πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που προδίδουν την προέλευση της περιλήψεως.

 

Συγγραφείς

Όλα τα ονόματα να αναγραφούν στην ονομαστική με Γράμματα Τίτλου, το επίθετο να ακολουθεί το αρχικό του ονόματος και στο τέλος να ακολουθεί ο εκθέτης χωρίς κενό μεταξύ τους. Το όνομα του παρουσιαστή να είναι υπογραμμισμένο, αλλά ο εκθέτης να μην είναι υπογραμμισμένος. Τα ονόματα να χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα. π.χ. Μ. Παπαδοπούλου1, Α. Παπαδόπουλος2

Διεύθυνση ιδρύματος

Να αναγράφεται με Γράμματα Τίτλου (πεζοκεφαλαία). Να προηγείται το όνομα του Ιδρύματος και να ακολουθεί το τοπωνύμιο, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο του Ιδρύματος (π.χ. Μονάδα Σπονδυλικής Στήλης και Σκολίωσης, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» ή Νευροχειρουργική Κλινική, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, Θεσσαλονίκη). Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα ιδρύματα, θα πρέπει να προηγείται ο εκθέτης μέσα σε παρένθεση και η αντιστοιχία ιδρύματος και ονόματος να γίνεται με νούμερα π.χ. Μ. Παπαδοπούλου1, Α. Παπαδόπουλος2

1 Μονάδα Σπονδυλικής Στήλης και Σκολίωσης, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»

2 Νευροχειρουργική Κλινική, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, Θεσσαλονίκη

Υπότιτλοι

Είναι υποχρεωτικό η περίληψη να χωρίζεται στις εξής ενότητες:

Α) Σε περίπτωση πειραματικής ή κλινικής εργασίας:

ΣΚΟΠΟΣ, ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ή

Β) Σε περίπτωση βιβλιογραφικής ανασκόπησης:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κάθε ενότητα πρέπει να ξεκινάει με τον ακριβή τίτλο που αναγράφεται παραπάνω (με έντονα κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους), να ακολουθεί άνω κάτω τελεία και στη συνέχεια η περιγραφή της. Κάθε ενότητα πρέπει να βρίσκεται σε ξεχωριστή παράγραφο, ενώ δεν πρέπει να υπάρχουν κενά μεταξύ των παραγράφων. Συντμήσεις όρων θα χρησιμοποιούνται αφού αναφερθεί η επεξήγησή τους εντός παρενθέσεως, αμέσως μετά την πρώτη φορά που αυτές χρησιμοποιούνται στο κείμενο. Το κείμενο να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

Η παρουσίαση των εργασιών που έχουν εγκριθεί, στη θεματική ενότητα που προβλέπεται από το πρόγραμμα είναι υποχρεωτική. Σε διαφορετική περίπτωση στα e-posters θα εμφανίζεται ο τίτλος της εργασίας με την ένδειξη «Δεν παρουσιάστηκε», ενώ απαγορευτική θα είναι η αναφορά της εν λόγω εργασίας στο βιογραφικό των συγγραφέων.

Κατεβάστε το πρότυπο για βιβλιογραφικές διατριβές

Κατεβάστε το πρότυπο για πειραματικές ή κλινικές διατριβές