Χρήσιμες Πληροφορίες

Επίσημη γλώσσα συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική.

 

Πιστοποιητικά-Μοριοδότηση

Η συμμετοχή στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα»  πριμοδοτείται με 21 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΣΙΕ). Σύμφωνα με όσα ορίζει ο ΠΙΣ, τα  πιστοποιητικά συμμετοχής με μοριοδότηση θα χορηγηθούν με τη λήξη του Συνεδρίου στους εγγεγραμμένους συνέδρους που θα παρευρεθούν και έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% των συνολικών ωρών του προγράμματος.

 

Σημαντικές ημερομηνίες

Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών 15 Νοεμβρίου 2017
Τελευταία ημερομηνία εγγραφής με μειωμένο κόστος 5 Νοεμβρίου 2017
Ημερομηνία γνωστοποίησης αποδοχής εργασιών 18 Νοεμβρίου 2017